آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | حرکت پیاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آشنایی با نحوه حرکت سرباز یا پیاده در شطرنج و زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

پیاده فقط میتواند صاف در ستونها رو به جلو حرکت کند و فقط یک خانه کج میتواند مهره ای از حریف را بزند.

آموزش شطرنج | حرکت وزیر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آشنایی با نحوه حرکت وزیر در شطرنج و همینطور زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

وزیر میتواند حرکت فیل و رخ را باهم انجام دهد و فقط در مسیر حرکت خود میتواند یک مهره از حریف را بزند.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج