آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | حرکت رخ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 آشنایی با نحوه حرکت رخ در شطرنج و همینطور زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

رخ فقط مستقیم در عرضها و ستونهای صفحه حرکت میکند و فقط در مسیر حرکت خود میتواند یک مهره از حریف را بزند.

آموزش شطرنج | حرکت فیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آشنایی با نحوه حرکت فیل در شطرنج و همینطور زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

فیل فقط به صورت مورب یا کج در قطرهای صفحه حرکت میکند و فقط در مسیر حرکت خود میتواند یک مهره از حریف را بزند.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج