آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مفهوم زدن

آموزش مفهوم زدن یا گرفتن مهره شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مفاهیم ابتدایی بازی شطرنج

آشنایی با مفهوم گرفتن یا زدن مهره در شطرنج

وقتی مهره ای از حریف را که به آن حمله کرده ایم، برداریم و از بازی خارج کنیم و  مهره ی خود را جای آن قرار دهیم، مهره حریف را زده یا گرفته ایم.

1.e4 _ e5

2.Nf3 _ Nc6

3.N*e5 _

در شکل بالا سفید با اسب خود ، پیاده ی e5 سیاه را گرفته است و سیاه نیز میتواند در نوبت خود اسب e5 سفید را با اسب خانه ی c6 بزند...

و این به نفع سیاه است زیرا یک اسب گرفته و یک پیاده از دست داده استچرا که ارزش و امتیاز اسب بیشتر از پیاده است...

 

تمرین زدن یا گرفتن مهره های حریف

.در تمام اشکال زیر، مهره های سیاه حرکت نمیکنند مگر اینکه مهره ی سفید در مسیر ضرب آنها قرار بگیرد

.رخ سفید در شکل زیر با دو حرکت متوالی دو سرباز سیاه را میزند

 

 

 

وزیر سفید در شکل زیر با دو حرکت متوالی هر دو مهره ی سیاه را میزند ولی دقت کنید که ابتدا باید رخ و سپس پیاده را بزند چرا که اگر برعکس عمل کند ، توسط رخ سیاه از بین میرود.

 

با حرکات متوالی فیل سفید، تمام مهره های سیاه را بزنید به شرطی که در حین زدن مهره های سیاه، زده یا گرفته نشوید.

دقت کنید که مهره های سیاه حرکت نمیکنند مگر اینکه فیل سفید در مسیر ضرب آنها قرار گیرید.

بهترین عملکرد در 5 حرکت است.

 

با حرکات متوالی وزیر سفید، تمام مهره های سیاه را بزنید بدون اینکه وزیر از بین برود.

سریعترین راه گرفتن تمام مهره های سیاه در 7 حرکت است.

 

سعی کنید با حرکات متوالی اسب سفید، تمام مهره های سیاه را بزنید بدون اینکه اسب از بین برود.

بهترین راه حل در 6 حرکت اتفاق می افتد.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج