آموزش شطرنج

آموزش حرکت مهره پیاده یا سرباز در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با نحوه حرکت سرباز یا پیاده در شطرنج و زدن یا گرفتن مهره های حریف توسط آن

پیاده فقط میتواند صاف در ستونها رو به جلو حرکت کند و فقط یک خانه کج میتواند مهره ای از حریف را بزند.

 

در شکل بالا نحوه ی حرکت پیاده های سفید به طور کامل نمایش داده شده است:

پیاده ی e4 و f2 قادر به حرکت نیستند زیرا مسیر حرکت آنها با مهره های حریف و خودی مسدود شده است.

پیاده هایی که هنوز حرکتی نکرده اند، هم میتوانند یک خانه و هم دو خانه حرکت کنند.

پیاده ی c3 و h3 فقط میتوانند یک خانه رو به جلو بروند و پیاده ی d4 میتواند یک خانه به جلو برود یا اینکه یکی از پیاده های سیاه را که با فلش مشخص شده، بزند...

 

نکته۱: پیاده همیشه یک خانه حرکت میکند مگر زمانی که سرجای اولیه اش باشد و هیچ حرکتی نکرده باشد، در آن صورت میتواند به اختیار یک یا ۲خانه هم حرکت کند.

اما پس از اولین حرکت خود ، تا آخر بازی فقط میتواند یک خانه یک خانه به جلو برود.

این قانون برای هر پیاده جداگانه صدق میکند.

یعنی هر پیاده در ابتدای بازی هم میتواند یک خانه و هم دو خانه حرکت کند.

 

نکته ۲: اگر در خانه ی جلوی پیاده ی ما در همان ستون ، مهره ی خودی یا مهره ای از حریف قرار داشته باشد، پیاده ی ما قادر به حرکت نیست تا زمانی که خانه ی جلوی پیاده خالی شود.

و اگر یک و فقط خانه به صورت کج روبه جلو در ستونهای مجاورِ پیاده، مهره ای از حریف باشد، میتواند آنرا بزند حتی اگر خانه ی جلوی پیاده بسته باشد.

 

نکته۳: پیاده تنها مهره ایست که هرگز نمیتواند رو به عقب برگردد و فقط رو به جلو صاف میرود و رو به جلو کج میزند. در شکل، حرکات صحیح پیاده با رنگ سبز مشخص شده است.

 

تمرین حرکت مهره پیاده :

 مهره پیاده در اشکال زیر به صورت متوالی حرکت میکند و در طول حرکت خود ستاره ها را میگیرد تا زمانی که تمام ستاره ها را پشت سر هم بزند.

پس مسیر حرکت پیاده را طوری انتخاب کنید که در سریعترین زمان تمام ستاره ها گرفته شود که البته لازم است پیاده در مسیر حرکات خود زمانی که به عرض هشتم میرسد، ترفیع یابد و به یک سوار تبدیل شود.

در شکل زیر با چند حرکت متوالی پیاده میتوان ستاره را گرفت ؟!

در اینجا با چهار حرکت میتوان ستاره را گرفت.

ابتدا با سه حرکت پیاده به عرض هشتم رسیده و سپس تبدیل به وزیر میشود و در حرکت چهارم با وزیر ستاره را میگیریم.

 

در شکل زیر نیز ابتدا با سه حرکت پیاده را به ردیف هشتم رسانده و تبدیل به اسب میکنیم و

سپس با پنج حرکت متوالی اسب، تمام ستاره ها را میزنیم.

این سریعترین راه برای زدن تمام ستاره هاست وگرنه به جای اسب باید وزیر بیاوریم.

 

در وضعیت زیر پیاده سفید با چهار حرکت متوالی، تمام ستاره ها را میگیرد.

 

در اینجا سعی کنید با هشت حرکت متوالی ، تمام ستاره ها را بزنید.

 

سریعترین راه گرفتن تمام ستاره ها در چند حرکت است ؟

 

در این وضعیت باید حداکثر در هفت حرکت متوالی مجموع پیاده ها، تمام ستاره ها را بزنید.

 

در شکل زیر پیاده میتواند با سه حرکت متوالی ، ستاره را بگیرد.

چون پیاده در خانه ی اولیه خود قرار دارد، میتواند در اولین حرکت خود، دو خانه به جلو برود.

 

فکر میکنید حداکثر با چند حرکت مجموع پیاده ها میتوان تمام ستاره ها را زد ؟؟؟

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج