آموزش شطرنج

آموزش آن پاسان در شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مفهوم آن پاسان در بازی شطرنج

آنپاسان در شطرنج از یک کلمه فرانسوی به نام en passant  گرفته شده است و به معنی گرفتن یا زدن پیاده ی در حال عبور است. 

 

نحوه حرکت آن پاسان در شطرنج

هرگاه پیاده ای در اولین حرکت خود، دو خانه به جلو برود و به عرضی وارد شود که یک پیاده حریف در همان عرض در ستون مجاور مستقر شده است؛ پیاده ی حریف میتواند آن پیاده ای که دو خانه به جلو رفته است را بگیرد و خود به خانه ای برود که پیاده از آن عبور کرده است.

 

پیاده ی سیاه در اینجا دو خانه از کنار پیاده ی سفید عبور میکند و پیاده ی سفید حق انتخاب دارد :

پیاده ی سیاه را آنپاسان کند و به ستون e برود یا به مسیر خود در ستون d ادامه دهد.

سفید پیاده ی سیاه را آنپاسان میکند. 

سفید پس از آنپاس کردن پیاده ی سیاه باید آن را از بازی خارج کند.

 

 

شرایط قانون آن پاسان در شطرنج

آنپاسان فقط مخصوص مهره ی پیاده است و هر پیاده در طول بازی فقط یکبار میتواند پیاده ای از حریف را آنپاسان کند.

 

پیاده ها زمانی قابلیت آنپاسان کردن پیدا میکنند که فقط و فقط یک خانه از مرز صفحه عبور کرده باشند یعنی :

پیاده های سفید برای اینکه بتوانند حرکت آنپاسان را انجام دهند، باید در ردیف پنجم باشند.

پیاده های سیاه برای اینکه بتوانند حرکت آنپاسان را انجام دهند، باید در عرض چهارم باشند.

 

حرکت آنپاسان کاملاً اختیاری است و در صورت خوب بودن، آنرا انجام میدهیم.

حرکت آنپاسان فقط در همان لحظه ای که پیاده ی حریف دو خانه به جلو حرکت کرده است و در کنار پیاده ی ما قرار گرفته است،  باید انجام شود و اگر در آن لحظه آنپاسان نکنیم ، دیگر نمیتوانیم در حرکات بعد، پیاده ی مذکور را آنپاسان کنیم.

 

تمرینات آنپاسان:

در شکل زیر، پیاده ی ستون d سیاه، دو خانه به جلو آمده است و سفید میتواند آنرا آنپاسان کند و یا حرکت دیگری انجام دهد.

 

در شکل زیر، پیاده ی ستون g سیاه در این لحظه دو خانه به جلو آمده است و پیاده ی ستون h سفید میتواند آنرا آنپاسان کند ولی پیاده ی c5 دیگر حق آنپاسان کردن پیاده ی d5 را ندارد چون در همان لحظه ای که پیاده به d5 آمده بود فقط حق آنپاسان داشت و نه بعد از آن...

 

در این شکل فقط یکی از پیاده های سفید حق آنپاسان کردن پیاده ی b5 سیاه را دارد و آن پیاده ی c5 است زیرا پیاده ی a6 دو خانه از مرز رد شده و شرایط آنپاسان ندارد.

 

 

.در شکلهای زیر در هر حرکت یکی از پیاده های سیاه دو خانه به جلو می آید و فقط یکی از پیاده های سفید شرایط آنپاسان کردن آنها را دارند

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج