آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | شروعِ بِرد

بازی های کوتاه شطرنج | شروع بازی بِرد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور و بازی های کوتاه در شطرنج

شروع بازی بِرد |  Bird's Opening

سیاه در شش حرکت مات میکند.

در این بازی، مهره ی سفید از امنیت شاه خود غافل میشود و به زیبایی مات میشود !

1.f4   e5 !?     2.f*e5   d6      3.e*d6   B*d6 !     4.Nc3 ??   Qh4+      5.g3   Q*g3 !      6.h*g3   B*g3+#

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج