آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | مات گِریدن

بازی های کوتاه شطرنج | مات گِریدن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور و بازی های کوتاه در شطرنج

دفاع فیلیدور ، مات گِریدن | Philidor Defense , Gueridon's mate

سفید در نه حرکت مات میکند.

برای تنظیم این شبکه ماتی، باید شاه سیاه را به مرکز صفحه بکشانیم که با قربانی فیل و اسب در این بازی همراه است و

سپس با کمک پیاده مرکزی و وزیر ، مات میکنیم. 

1.e4    e5      2.Nf3   d6      3.d4    c*d4        4.N*d4   Nd7 ?!      5.Bc4   Be7 ?      6.B*f7 !!   K*f7      7.Ne6 !   K*e6      8.Qd5+   Kf6      9.Qf5+#

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج