آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | میراث فیلیدور

ماتهای معروف شطرنج | مات فیلیدور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش مات های مشهور در شطرنج

میراث فیلیدور | Philidor's legacy

مشاهده کنید که چگونه یک اسب به تنهایی شاه حریف را مات میکند.

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج