سخنان بزرگان شطرنج

سخن قهرمانان شطرنج | سیگبرت تاراش

سخن بزرگان شطرنج | زیگبرت تاراش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این کافی نیست که فقط بازیکن خوبی باشید، شما باید خوب هم بازی کنید!

زیگبِرت تاراش

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج