سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج جهان | میخاییل باتوینیک

سخنان قهرمان شطرنج جهان | میخائیل باتوینیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

این واقعیت به خوبی شناخته شده است که تقریباً تمام شطرنجبازان برجسته، استادان تجزیه و تحلیل درجه یک بوده اند.

استادی در شطرنج اساساً ناشی از تجزیه و تحلیل دقیق بازیهاست.

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج