مسئله شطرنج | معمای شطرنج

معمای شطرنج | نوبت سفید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مسأله شطرنج روز - شماره دو

سفید شروع میکند و میبرد

این وضعیت در بازی مگنوس کارلسن قهرمان حال حاضر شطرنج جهان در برابر آنیش گیری اتفاق افتاد که مگنوس مات در سه حرکت را ندید و بازی مساوی شد

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج