سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج | میخائیل بوتوینیک

سخن قهرمانان شطرنج | میخائیل باتوینیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

استادی در شطرنج اساساً ناشی از تجزیه و تحلیل دقیق بازیهاست.

میخائیل باتوینیک

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج